светлина

 • 41Уличные фонари — Уличное освещение искусственное средство оптического увеличения видимости на улице в тёмное время суток; как правило осуществляется лампами, закрепленными на мачтах освещения, путепроводах и других опорах. Лампы включаются в ночное время… …

  Википедия

 • 42Димитровград (община, Болгария) — Община Димитровград Община Димитровград Герб …

  Википедия

 • 43бленда — (гер. Blende) 1. фог. уред со кој се регулира количеството на светлина што доаѓа низ објективот на фотокамерата, филмската камера или окуларот на оптички инструмент 2. брана, преграда, засолниште ѕид на стрелиште преку кој се гаѓа 3. плоча… …

  Macedonian dictionary

 • 44лукс — (лат. lux светлина) мерна единица за осветление според Меѓународниот систем на мерни единици (1 лукс = осветление на површина на која од далечина од 1 м паѓа вертикална светлина со јачина од 1 Хефнерова свеќа) знак lx …

  Macedonian dictionary

 • 45лумен — (лат. lumen) 1. светлина сјај 2. фил. природна светлина, природна, првобитна, вродена моќ за спознавање 3. физ. во Меѓународниот систем на мерни единици: единица за мерење на светлината, знак Lm 4. фиг. блескав ум, голем дух …

  Macedonian dictionary

 • 46поларен — (лат. polaris) 1. што се однесува на половите или потекнува од половите поларен фронт површина што го дели студениот поларен воздух од топлиот тропски воздух Поларна Ѕвезда астр. последната ѕвезда во опашката на соѕвездието Мала Кола, Северна… …

  Macedonian dictionary

 • 47фотоген — (грч. phos, photos, gen, корен од gignesthai настане/настанува) тој што создава светлина , материјал што создава светлина …

  Macedonian dictionary

 • 48фотогеничен — (грч. phos, photos, genao роди/ раѓа, создаде/создава) 1. што е произведен со светлина 2. што произведува слики со помош на светлина 3. што има добро дејство врз фотографската плоча 4. што излегува на слика поубаво отколку што е во природата …

  Macedonian dictionary

 • 49хелиограф — (грч. helios, graphes) 1. инструмент со кој се фотографира Сонцето 2. инструмент што го покажува траењето на сончевото зрачење 3. апарат што ја покажува и ја пресметува силата на сончевата светлина 4. во воената телеграфија: апарат со кој се… …

  Macedonian dictionary

 • 50блещукане — същ. бляскане, светлеене, проблясък, светлина, мъждукане, мъждеене същ. примигване, трепкаща светлина същ. лъч същ. проблясване, блясък същ. святкане, искрене, излъчване …

  Български синонимен речник